Schoolondersteuningsprofiel

Voor kinderen die extra hulp nodig hebben, wordt in overleg met de ouders een handelingsplan opgesteld door de leerkracht. Uw leerkracht en de intern begeleider (IB’er) houden voortdurend vinger aan de pols.

Het volgen van uw kind.

De leerkracht werkt elke dag met uw kind en volgt de ontwikkelingen op de voet door middel van observaties, testen, toetsen en het nakijken van het dagelijkse werk. Op basis van deze gegevens wordt in overleg de best passende begeleiding aan uw kind gegeven.

Jaarlijks vindt tussen de leerkrachten onderling een gesprek plaats om informatie door te geven aan de volgende leerkracht. Bovendien bespreken de intern begeleiders meerdere malen per jaar het functioneren van iedere leerling met de leerkrachten. Natuurlijk overleggen we met u als de resultaten van uw kind aanleiding zijn tot extra zorg. Daarnaast heeft u altijd het recht op inzage in de door ons bewaarde gegevens van uw zoon of dochter. 

 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 

Doorlopend werken we eraan om het onderwijs op onze school zo goed mogelijk gestalte te geven. Door middel van het leerlingvolgsysteem en observaties houden we de ontwikkeling van uw kind bij. Regelmatig wordt de kwaliteit getoetst door verschillende meetmomenten:

  • Methode gebonden toetsen
  • Methodeonafhankelijke toetsen, de resultaten worden hiervan vastgelegd in het CITO leerlingvolgsysteem (spelling, begrijpend lezen, rekenen, woordlezen)
  • Verder wordt de ontwikkeling van het tekstlezen gevolgd doormiddel van de inzet van de zogeheten AVI-toetsen.
  • Intake gesprekken bij nieuwe leerlingen
  • CITO Eindtoets
  • Inspectiebezoek
  • Tevredenheidonderzoeken onder ouders en leerlingen

De leerkracht neemt de toetsen af en de gegevens worden in een computerprogramma gezet. Op die manier kunnen we aan de hand van landelijke cijfers bepalen of de prestaties van uw kind voldoende in lijn liggen met die van leeftijdsgenoten. Uiteraard krijgt u ook deze gegevens te zien en of te horen, b.v. via de contactavond en in de rapporten. Tijdens het overleg tussen de interne begeleiders (IB-ers) van de school en tijdens de groepsbespreking, een overleg tussen de groepsleerkracht en de interne begeleider, worden de resultaten besproken.

Resultaten van ons onderwijs 

De kwaliteit van het onderwijs is voor een deel te proeven aan de sfeer in de school en de manier waarop men met elkaar communiceert. Deels is deze kwaliteit ook meetbaar in toetsen en testen. Resultaten van het onderwijs zijn afhankelijk van een aantal factoren:

  • de instroom van leerlingen, bijvoorbeeld aanleg van kinderen
  • gegevens over de onderwijstijd: instructie, effectieve leertijd, sfeer in de groep, probleemaanpak;
  • de uitstroom vanuit groep 8 : naar welke school van voortgezet onderwijs gaan de leerlingen?

De resultaten van ons onderwijs worden door de schoolleiding en het team kritisch bezien en gebruikt voor bijstelling van ons onderwijs. De scholen van voortgezet onderwijs houden ons op de hoogte van de vorderingen van onze oud-leerlingen door het toesturen van rapportcijfers. Tevens komt de mentor van de brugklassen enkele maanden na de zomervakantie met ons doorspreken hoe onze oud leerlingen presteren. Deze informatie geeft ons een beeld in hoeverre het niveau van onze leerlingen aansluit op dat van het voortgezet onderwijs.

Uitstroom voortgezet onderwijs

u kunt de uitstroom bekijken in de schoolgids.

 Inspectie

Algemeen beeld: De eindopbrengsten zijn van voldoende niveau. De inspectie heeft de Dorpsakker een basisarrangement toegekend, dat betekent dat de kwaliteit van ons onderwijs goed is. Daar zijn we heel trots op. We blijven onszelf ontwikkelen om ons onderwijs op hoog niveau te houden.

Ondersteuning

U bespreekt het welzijn en de vorderingen van uw kind regelmatig op school. Meestal heeft u dat contact met de groepsleerkracht en in sommige situaties met een interne begeleider. Het kan zijn dat de school constateert dat een kind onvoldoende profiteert van het leerstofaanbod van de school. De school neemt dan altijd contact met u op. Gezamenlijk met u zal de school naar oplossingen zoeken. Hierbij kan de interne begeleider, en indien nodig, Breed OndersteuningsTeam (B.O.T.) ingeschakeld worden.

Het Breed OndersteuningsTeam

Leerlingen die specialistische onderwijsondersteuning nodig hebben kunnen schoolnabij, laagdrempelig en snel worden begeleid via het Breed OndersteuningsTeam. Op De Dorpsakker zijn hierbij in ieder geval aanwezig: een directielid, de zorgcoördinator, de interne begeleider, de groepsleerkracht, de schoolondersteuner én de ouder(s). Indien nodig kan een andere externe deskundige worden uitgenodigd, bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werker, schoolarts, logopedist, schoolpsycholoog of een fysiotherapeut. Door de bundeling van specialisaties en kennis kan er makkelijker op elkaar worden afgestemd en doeltreffender worden begeleid. De communicatielijnen zijn direct en kort. Hierdoor kan snel en efficiënt worden gehandeld. Als uw kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft (dat kan op het gebied van het ‘leren’ zijn, maar ook op motorisch-, emotioneel-, sociaal- en/of opvoedkundig gebied) dan zijn de volgende stappen afgesproken:

a. De ondersteuningsstructuur biedt leerkrachten de mogelijkheid om deze leerlingen rechtstreeks met de intern begeleiders te bespreken, dan wel tijdens groepsbesprekingen, IB-overleg en Smal OndersteuningsOverleg. (S.O.T.) Zijn er hulpvragen op cognitief gebied dan is er overleg met parallelcollega’s en de vorige leerkracht.

b. De IB-er overlegt met de leerkracht (en zo nodig met de andere IB-er) over de verdere aanpak van de leerling. Dit kan leiden tot extra hulp door de leerkracht en/of de onderwijsondersteuners.De specifieke hulpvragen en de bijbehorende ondersteuning wordt beschreven en geborgd in handelings- en groepsplannen. Alle individuele handelingsplannen (IHP) en afspraken worden schriftelijk vastgelegd en vervolgens met de ouders besproken. Het kan zijn dat bij de uitvoering van deze handelingsplannen de medewerking van de ouders wordt gevraagd. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat u afspreekt een deel van de ondersteuning zelf te doen of dat de ondersteuning aan externe deskundigen wordt overgedragen.

c. Het vorige overleg kan ook leiden tot het inroepen van een collega uit het speciaal onderwijs om een hulpprogramma op te stellen.

d. Mochten na deze activiteiten de resultaten en/of de vorderingen nog onvoldoende zijn, dan is er de mogelijkheid de leerling verder te bespreken binnen het Breed OndersteuningsTeam van de school.

e. Als uw kind moet worden besproken in het Breed OndersteuningsTeam moeten de gezaghebbende ouders/verzorgers daarvoor toestemming verlenen, aangezien er mensen van buiten de school aan deelnemen. Het team én de ouders bespreken samen, aan de hand van de schriftelijke rapportage en de persoonlijke inbreng, wat de beste weg is voor de hulp aan de leerling.Dit kan mogelijk leiden tot een voorstel aan de ouders om het kind te laten onderzoeken om meer gegevens te krijgen teneinde de hulp beter te kunnen bepalen.

f. Als een dergelijk onderzoek heeft plaatsgevonden wordt dit met de ouders en daarna met de school besproken. Het kan leiden tot een ondersteuningsprogramma op school of tot een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs en/of naar een andere externe instantie.